Team Match-Tournaments

Match-tournaments 1929-1988
Team Match-Tournament(VUZ),1929 in Moscow Botvinnik,Alatortsev
Ural-Kuzbass Spartakiada,1932 in Sverdlovsk Rovner
Team championship of Middle Asia,1934 in Tashkent
Team Match-Tournament,1936 Kolchurin
Team Match-Tournament,1937 in Kazan Nezhmetdinov
Team Match-Tournament,1937 in Baku Makogonov
Team Match-Tournament,1937 in Vitebsk Veresov
Team Match-Tournament,1938 in Mogilev Veresov
Team Match-Tournament,1939 in Tashkent Freiman
Team Match-Tournament,1941 in Kaunas Mikenas
Team Match-Tournament in Ulianovsk,1945 Rutman08.06.2020
Team Match-Tournament in Tbilisi, 1947 Nezhmetdinov 08.06.2020
Team Match-Tournament in Taskent, 1947 08.06.2020
Team Match-Tournament in Stalinabad, 1949 Ufimtsev
Team Match-Tournament in Alma-Ata, 1950 Moiseev
Team Match-Tournament in Baku,1954 Bagirov,Gurgenidze
Team Match-Tournament , 1954 Mukhitdinov
Team Match-Tournament in Frunze, 1957 Ufimtsev
Team Match-Tournament in Moscow, 1960 Averbakh,Ragozin,Kotov,Vasiukov,Korchnoi,Tolush,Krogius,Shamkovich,Antoshin,Geller
Team Match-Tournament in Tbilisi,1960 Dzindzichashvili,Faibisovich 07.01.2021
Team Match-Tournament in Riga, 1961 Gipslis,Mikenas,Pietzsch,Malich
Team Match-Tournament in Moscow, 1961 Averbakh,Shamkovich,Vasiukov,Korchnoi,Tolush,Stein 07.01.2021
Team Match-Tournament(juniors) in Tallinn,1964 Kupreichik,Georgadze 07.01.2021
Team Match-Tournament in Erevan, 1967 Gurgenidze,Georgadze,Gaprindashvili,Bagirov
Team Match-Tournament in Leningrad,1967 Raikovic,Martinovic,Sahovic
Team Match-Tournament in Moscow,1967 Gulko,Razuvaev,Zaitsev I.,Raikovic,Martinovic,Sahovic
Team Championship of Armed Forces in Moscow, 1968 Jansa,Geller,Vasiukov,Lutikov,Bobotsov
Team Championship of Railways in Yurmala, 1968 Zaitsev I.,Murrey
Tournament of Cities-Heroes in Odessa,1968 Tukmakov,Shamkovich,Zaitsev I.
Team Match-Tournament in Moscow,1968 Gulko,Razuvaev,Zaitsev I.,Vaisser,Khasin Al.
Team Match_tournament in Volgograd, 1969 Korchnoi,Shamkovich
Team Match_tournament in Moscow, 1970 Shamkovich,Klovans,Nezhmetdinov
Team Match_tournament in Tallinn,1970 Mikenas,Gipslis
Team Match_tournament in Riga,1971 Tal,Mikenas,Gipslis,Gutman
Team Match_tournament in Vilnius,1972 Tal,Mikenas,Gutman
Team Match_tournament in Moscow, 1973 Spassky,Karpov,Taimanov,Petrosian,Tukmakov,Vasiukov
Team Match_tournament in Yurmla, 1974 Beliavsky,Alburt,Gufeld,Dzindzichashvili,Gipslis,Gutman
Team Match_tournament in Riga,1974 Klovans,Gutman,Lanka
Team Match_tournament in Tallinn,1975 Nei
Team match-tournament in Tiraspol,1975 Lutikov,Vaganian,Lputian05.01.2020
Team Match_tournament in Minsk,1977 Mikenas,Kupreichik
Team Match_tournament in Moscow, 1978 Petrosian,Averbakh,Ivkov,Matanovic,Meduna
Team Match_tournament in Baku, 1978 Kasparov,Gufeld,Gurgenidze,Zaichik,Azmaiparashvili
Team Match_tournament in Tallinn,1978 Mikenas,Klovans,Kengis
Team Match_tournament in Tbilisi, 1979 Smyslov,Gufeld,Gurgenidze,Yermolinsky,Gipslis 08.06.2020
Team Match_tournament in Riga,1979 Klovans,Kengis,Ehlvest
Team Match_tournament in Vilnius,1980 Wojtkiewicz
Team Match_tournament in Moscow, 1981 Karpov,Kasparov,Smyslov,Romanishin,Spassky,Petrosian,Averbakh
Team Match_tournament in Tbilisi, 1981
Team Match_tournament in Minsk,1981 Klovans,Lanka,Rozentalis,Malishauskas
Team Match_tournament in Tallinn,1982 Klovans,Kovalev,Rozentalis,Oll
Team Match_tournament in Tbilisi, 1983 Gufeld,Gurgenidze,Azmaiparashvili,Sturua,Zaichik,Petrosian A.,Lputian,Gofshtein
Team Match_tournament in Yurmala,1983 Gelfand
Team Match_tournament in Vilnius,1984 Malishauskas,Kveynis,Lanka
Team Match_tournament in Minsk,1985 Malishauskas,Kveynis,Lanka,Shabalov,Gelfand
Team Championship of Armed Forces in Tbilisi, 1986 Chekhov,Pinter,Inkiov,Vladimirov,Vyzmanavin,Yermolinsky
Team Match_tournament in Tallinn,1986 Klovans,Gavrikov V.,Rozentalis E.,Kveynis A.,Malishauskas V.,Gelfand
Team Championship of Cities Heroes in Kiev,1987 Yudasin
Team match-tournament in Riga,1987 Kveynis,Oll
Team match-tournament in Baku,1987 Magerramov
Team Championship of Cities Heroes in Brest,1988 Bannik
Team match-tournament in Vilnius,1988 Malisauskas

Main page


Hosted by uCoz