Zonal Tournaments

Zonal tournaments 1964-1993
Zonal Tournament in Moscow, 1964 Spassky,Stein,Bronstein,Kholmov,Suetin,Korchnoi,Geller
Zonal Tournament in Vilnius, 1975 Gulko,Cseshkovsky,Balashov,Savon,Taimanov,Gufeld,Kholmov,Beliavsky,Alburt, Vasiukov,Bronstein,Vaganian,Tukmakov,Romanishin
Zonal Tournament in Lvov, 1978 Balashov,Vaganian,Cseshkovsky,Romanishin,Kuzmin,Tukmakov,Beliavsky,Smyslov, Bagirov,Gulko,Kochyev,Savon,Dorfman,Sveshnikov,Geller
Zonal Tournament in Erevan, 1982 Yusupov,Psakhis,Tukmakov,Geller,Dorfman,Romanishin,Dolmatov,Agzamov,Vaganian, Cseshkovsky,Kuzmin,Georgadze,Kupreichik,Sveshnikov,Zaitsev I.,Gavrikov
Zonal Tournament in Lvov, 1990 Azmaiparashvili,Dreev,Bareev,Yudasin,Vyzmanavin,Khalifman,Lputian,Aseev,Balashov,Shirov
Zonal Tournament in Protvino, 1993 Lputian,Anastasian,Sturua,Ubilava,Minasian
Zonal Tournament in St.Petersburg, 1993 Dvoirys,Dreev,Sveshnikov,Pigusov

Main page


Hosted by uCoz