Team championship of "Soviet Army"- Riga 3-18.9.1988

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

Place

1

Turkestan military district(MD)

*

1.5

3.5

3.5

1.5

4

4

2.5

2.5

3.5

2

3.5

1.5

1.5

1.5

3

39.5(of 105)

15

2

Far Eastern MD

5.5

*

2

4

1.5

1.5

3

2

2.5

2.5

4

6

2

1.5

2.5

1.5

42

14

3

Baltic Navy

3.5

5

*

1.5

3.5

6

3.5

1

3

3.5

2

4.5

3

2.5

3.5

3

49.0

12

4

Odessa MD

3.5

3

5.5

*

2.5

2.5

3.5

3

3

5

3

4.5

3.5

5

2

2.5

52.0

10

5

Siberian MD

5.5

5.5

3.5

4.5

*

4

6

4.5

3.5

4

3.5

5

5

4

5

4

67.5

1

6

Ural MD

3

5.5

1

4.5

3

*

2.5

2.5

5.5

4

2

6

5

1.5

3.5

3

52.5

9

7

Black Sea Navy

3

4

3.5

3.5

1

4.5

*

4

3

5.5

6

6

2.5

2.5

3.5

3

55.5

7

8

Germany Group of Soviet Army

4.5

5

6

4

2.5

4.5

3

*

4

3.5

2.5

6.5

6

4.5

4.5

3.5

64.5

2

9

Transcaucasian MD

4.5

4.5

4

4

3.5

1.5

4

3

*

5.5

2.5

5

3

3

4.5

3

55.5

6

10

Moscow anti-aircraft MD

3.5

4.5

3.5

2

3

3

1.5

3.5

1.5

*

4

3.5

2.5

2

3

2.5

43.5

13

11

Baltic MD

5

3

5

4

3.5

5

1

4.5

4.5

3

*

4.5

4

4.5

4.5

2

58.0

5

12

Northern Navy

3.5

1

2.5

2.5

2

1

1

0.5

2

3.5

2.5

*

1

1

3

2.5

29.5

16

13

Carpathian MD

5.5

5

4

3.5

2

2

4.5

1

4

4.5

3

6

*

3

3

2.5

53.5

8

14

Moscow MD

5.5

5.5

4.5

2

3

5.5

4.5

2.5

4

5

2.5

6

4

*

5

4.5

64.0

3

15

Middle Asia MD

5.5

4.5

3.5

5

2

3.5

3.5

2.5

2.5

4

2.5

4

4

2

*

1.5

50.5

11

16

Leningrad MD

4

5.5

4

4.5

3

4

4

3.5

4

4.5

5

4.5

4.5

2.5

5.5

*

63.0

4

Team championship of "Soviet Army"- Riga 1988(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

Place

1

Nenashev A.

*

0

1/2

1

1/2

1

1/2

1/2

0

1/2

0

0

1/2

1/2

1/2

1/2

6.5

13-14

2

Semeniuk A.

1

*

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

0

0

0

5.5

15

3

Lanka Z.

1/2

1

*

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2-*

1/2-*

1/2-*

1/2-*

0-*

1/2

0

1/2

7.5

8-9

4

Tukmakov V.

0

1

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1/2

1

0

1/2

9.0

2

5

Timoshchenko G.

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

8.5

3-5

6

Fokin S.

0

1/2

0

1/2

0

*

1/2

1/2

1

1/2

1/2

0

1/2

0

1/2

0

5.0

16

7

Moskalenko V.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

0

0

1

1/2

1/2

1/2

0

1/2

7.0

10-12

8

Chekhov V.

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

1

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

1/2

7.5

8-9

9

Dzhandzhgava L.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

0

*

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

8.0

6-7

10

Naumkin I.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

1/2

1/2

*

1

1/2

1/2

0

0

1/2

7.0

9-10

11

Shabalov A.

1

0

1/2-**

0

1/2

1/2

0

1

1/2

0

*

1/2

1/2

1/2

1

1/2

7.0

10-12

12

Kozlov V.E.

1

1/2

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

8.0

6-7

13

Levin F.

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

0

0

6.5

13-14

14

Kharitonov A.

1/2

1

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

8.5

3-5

15

Yurtaev L.

1/2

1

1

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

0

1/2

1

1/2

*

1/2

10.0

1

16

Khalifman A.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

1/2

1/2

*

8.5

3-5


Note: *-played Gusev V.,**-played Kveynis A.
Siberian: Timoshchenko G.,Pigusov E.,Goldin A.,Makarov M.,Mukhametov I.,Prudnikova S., Demina Y.,Khasin Al.(rezervist)
Odessa: Tukmakov V.,Podgaets M.,Golubev M.,
Middle Asian: Yurtaev L.,Sakhatova G.,
Leningrad: Khalifman A.,Karasev V.,Novik M.,Komarov D.,
Moscow: Kharitonov A.,Vyzhmanavin A.,Glek I.,Kiselev S.,Sorokin M.,Makarycheva M., Fainberg L.
Germany Group of Soviet Army: Chekhov V.,Aseev K.,Dautov R.,Kovalev A.,Chuchelov V., Zaitseva L.,Anokhina S.
Baltic: Shabalov A.,Meiers V.,Skuinya G.,
Turkestan: Nenashev A.,
Far Eastern: Semeniuk A.,
Baltic Navy: Lanka Z.,
Ural: Fokin S.,Varavin V.,Totsky L.,
Black Sea: Moskalenko V.,
Transcaucasian: Dzhandzhgava L.,Melashvili N.,Mereklishvili Ts.,
Moscow anti-aircraft: Naumkin I.,
Northern Navy: Kozlov V.E.,
Carpathian: Levin F.,Maksimenko N.,
Best results by boards:
2-Vyzhmanavin A.-11,Pigusov E.-10,Aseev K.,Karasev V.,Podgaets M.,Maksimenko N.-9,
3-Dautov R.-12.5,Glek I.-11,Varavin V.-10,
4-Novik M.,Meiers J.-10.5,Totsky L.-10,
5-Komarov D.-11,Golubev M.,Mukhametov I.-10.5,
6-Zaitseva L.-13.5,Sakhatova G.-10.5,Melashvili N.-9.5,
7-Demina Y.-12,Skuinya G.-10.5.Mereklishvili Ts.-10,
"64" 21-1988 6 page,Shahmaty v SSSR 12-1988 8 page,Shahmaty 1-1989 10 page
database of games in PGN format ch_vvt88.zip(101 games of 840)