Team championship of "Soviet Army"- Alma-Ata 1983

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Moscow military district(MD)

*

4.5

3

4

3.5

5

3

5

6

5

39.0(of 63)

2

Baltic Navy

2.5

*

4.5

5

2.5

4

5.5

4

4

6

38.0

3

Germany Soviet Army group

4

2.5

*

2.5

3.5

4

5

5.5

5

5

37.0

4

Transcaucasian MD

3

2

4.5

*

2

3

5

6.5

4.5

5.5

36.0

5

Leningrad MD

3.5

4.5

3.5

5

*

2.5

4

3

3

5

34.0

6

Middle Asia MD

2

3

3

4

4.5

*

3

5

4

4

32.5

7

Carpathian MD

4

1.5

2

2

3

4

*

3.5

3.5

5.5

29.0

8

Siberian MD

2

3

1.5

0.5

4

2

3.5

*

5

4.5

26.0

9

Baltic MD

1

3

2

2.5

4

3

3.5

2

*

4

25.0

10

Black Sea Navy

2

1

2

1.5

2

3

1.5

2.5

3

*

18.5

Team championship of "Soviet Army"- Alma-Ata 1983(1 BOARD)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Lputian S.

*

1/2

1

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1

6.5

2

Chekhov V.

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

6.0

3

Dolmatov S.

0

1/2

*

1

1/2

1/2

1

1-**

1

0

4.5(8)

4

Karasev V.

1/2

1/2

0

*

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

5.0

5

Vladimirov E.

0-*

1/2

1/2

0

*

1-*

1

1/2-*

1/2

0-*

2.5(5)

6

Legky N.

1/2

1/2

1/2

0

0

*

1/2

1/2

1

1/2

4.0

7

Gipslis A.

1/2

1/2

0

1/2

0

1/2

*

1/2

1/2

1

4.0

8

Klovans J.

1/2

0

0

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1

4.0

9

Vaiser A.

0

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

1

3.0

10

Buturin V.

0

0

1

1/2

1

1/2

0

0

0

*

3.0


*-played Yurtaev L.
*-played Makarychev S.
Team championship of "Soviet Army"- Alma-Ata 1983(5 BOARD)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Shabalov A.

*

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1

1

1

7.5

2

Khasanov T.

1/2

*

1/2

1

1/2

1

1

1

1/2

1/2

6.5

3

Ivanchuk V.

0

1/2

*

1

1

0

1/2

1

1

1

6.0

4

Goldin A.

1/2

0

0

*

0

1

1/2

1

1

1

5.0

5

Bagaturov G.

0

1/2

0

1

*

1/2

1/2

1/2

1

1

5.0

6

Efremov A.

0

0

1

0

1/2

*

1

1/2

1

1

5.0

7

Dokhoian Y.

1/2

0

1/2

1/2

1/2

0

*

0

1

1

4.0

8

Ivanov A.

0

0

0

0

1/2

1/2

1

*

1

1/2

3.5

9

Lobachev M.

0

1/2

0

0

0

0

0

0

*

1

1.5

10

Nei T.

0

1/2

0

0

0

0

0

1/2

0

*

1.0

Team championship of "Soviet Army"- Alma-Ata 1983(7 BOARD)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Gansvind V.

*

1

1/2

1

1

1

0

1/2

1/2

1

6.5

2

Eremina N.

0

*

1/2

1

1

1

0

1

1

1

6.5

3

Mereklishvili Ts.

1/2

1/2

*

1

0

0

1/2

1

1

1

5.5

4

Kogan T.

0

0

0

*

1/2

1

1

1

1

1/2

5.0

5

Khvelidze Z.

0

0

1

1/2

*

1/2

1

1/2

1/2

1

5.0

6

Erneste I.

0

0

1

0

1/2

*

1

1

1/2

1

5.0

7

Kuzmitskaya I.

1

1

1/2

0

0

0

*

0

1

1/2

4.0

8

Haiduk S.

1/2

0

0

0

1/2

0

1

*

1

1

4.0

9

Fishkina G.

1/2

0

0

0

1/2

1/2

0

0

*

1/2

2.0

10

Gorianchuk T.

0

0

0

1/2

0

0

1/2

0

1/2

*

1.5


Moscow: Dolmatov S.,Vasiukov E.,Makarychev S.,Kharitonov A.,Vyzmanavin A., Dokhoian Y.,Makarycheva M.,Gansvind V.
Siberia: Vaiser A.,Markov Y.,Goldin A.,Fishkina G.,
Transcaucasian: Lputian S.,Sturua Z.,Anastasian A.,Bagaturov G.,Mereklishvili Ts.,
Baltic navy: Gipslis A.,Lanka Z.,Gusev V.,Zhuravliov V.,Shabalov A.,Rubene I., Eremina N.
Carpathian: Buturin V.,Bandza,Boidman Y.,Kalinin O.,Ivanchuk V.,Nizhegorodova, Gorianchuk T.,
Germany Soviet Army group: Chekhov V.,Kalinichev S.,Yanvarev I.,Shestakov,Efremov A., Minogina T.,Haiduk S.
Leningrad: Karasev V.,Tseitlin M.,Ivanov A.,Kuzmitskaya I.,
Middle Asia: Vladimirov E.,Yurtaev L.,Khasanov T.,Sakhatova G.,Kogan T.,
Black sea Navy: Legky N.,Lobachev M.,Khvelidze Z.,
Baltic: Klovans J.,Petkevich J.,Kirpichnikov V.,Nei T.,Erneste I.,
Best results by boards:
1-Lputian S.-6.5,
2-Tseitlin M.-7,
3-Yanvarev I.-6.5,
4-Kalinin O.-6,
5-Shabalov A.-7.5,
6-Minogina T.,Sakhatova G.-6,
7-Gansvind V.,Eremina I.-6.5,
64 2-1984 21 page,Shahmaty 8-1984 9 page
database of games in PGN format ch_vvt83.zip(34 games of 350)