Cup of VUZ- Rostov-on-Don 10-16.12.1975(swiss-6 games,14 participants)

Rk

Name

P

1

GTSOLIFK

22.5(of 30)

2

MGU(Moscow University)

18.5

3

Dnepropetrovsk University

.


GTSOLIFK: Chekhov V.,Pripis F.,Dragomaretzky E.,Malaniuk V.,Furman N.
Dnepropetrovsk: Kulikova L.,
MGU: Makarychev S.,Ivanov A.,Dolmatov S.,Vatnikov I.,
Best results by boards:
1-Chekhov V.-5,
64 1-1976 5 page,Shahmaty 10-1976 9 page
database of games in PGN format cupvuz75.zip(17 games of 210)