Championship of Kiev- 18.12.1971-6.2.1972

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Lazarev E.

*

.

2

Levin N.

*

.

3

Shianovsky V.

*

.

4

Kosikov A.

*

.

5

Bannik A.

*

.

6

Zhidkov V.

*

.

7

Donchenko O.

*

.

8

Platonov I.

*

.

9

Sakharov Y.

*

.

10

Zurakhov V.

*

.

11

Gerber V.

*

.

12

Viner A.

*

.

13

Gofshtein L.

*

.

14

Koutsyn S.

*

3.5


Base Ukraine XX century
database of games in PGN format ch_kie72.zip(13 games of 91)