Match Masters-Candidates to masters- Rostov-on-Don 1968

Masters:

Zhukhovitsky S.

Bastrikov G.

Cseshkovsky V.

Doroshkevich V.

Terentiev V.

Nezhmetdinov R.

Tarasov V.

Results

Candidates to masters:

Candidates to masters

Voloshin V.

0 1/2

1 1/2

1/2 1/2

0 1/2

1/2 1/2

1 1

1 1

8.5

Pozdniakov V.

1 1

0 1/2

1/2 1

1/2 1/2

0 1/2

1/2 1

1 1/2

8.5

Kozlov V.

1/2 0

0 0

1/2 0

1 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

0 1

5.5

Krasnov S.

0 1/2

1 0

1/2 1/2

0 1/2

1/2 1/2

1/2 0

1/2 0

5.0

Ruchkin

1/2 0

1/2 0

0 0

1/2 1/2

1/2 1/2

1 0

1/2 0

4.5

Smetankin S.

0 0

1/2 1/2

1/2 0

0 1/2

0 1/2

0 1/2

0 1

4.0

Sukhomovsky

0 0

0 1/2

0 1/2

0 1/2

1/2 0

0 0

0 0

2.0

10.0

9.0

9.0

8.5

8.5

7.5

7.5


database of games in PGN format rostov68.zip(2 games of 98)
Hosted by uCoz