Championship of Kiev- 1966

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Nikolaevsky Y.

*

10.0

2

Lazarev E.

*

9.5

3

Levin

*

9.0

4

Bannik A.

*

8.5

5

Shianovsky V.

*

8.5

6

Gershman S.

*

8.5

7

Zurakhov V.

*

8.5

8

Tumenok

*

.

9

Kurass Y.

*

.

10

Kostiuchenko A.

*

.

11

Kotenko

*

.

12

Gurevich

*

.

13

Lainburg

*

.

14

Simovich O.

*

.

15

Dubchakov

*


Shahmaty v SSSR 8-1966 18 page
database of games in PGN format ch_kie66.zip(16 games of 105)