Match Masters-Candidates to Masters 50.5:24.5 - Tashkent 1962

Candidates to Masters:

Budarin G.

Shakh-Zade G.

Sorokin

Karimov I.

Shamakhmudov

Results

Masters:

Bastrikov G.

11.0

Antoshin V.

10.5

Sakharov Y.

10.5

Grushevsky A.

10.0

Mukhitdinov M.

8.5

6.0

6.0

5.0

4.0

3.5


database of games in PGN format tashke62.zip(13 games of 75)