Match Masters-Candidates to Masters 61.5:36.5- Leningrad 1962

Candidates to Masters:

Kapengut A.

Voskanian V.

Vitolinsh A.

Faibisovich V.

Ussakovsky D.

Dzindzichashvili R.

Simovich O.

Results

Masters:

Chistiakov A.

12.0

Kudinov I.

9.5

Krutiansky A./Simagin V.

8.0/1.0

Goldberg G.

8.5

Chekhover V.

8.5

Ljublinsky V.

8.0

Zaitsev A.

6.0

7.5

6.5

6.5

.

.

.

.


database of games in PGN format lening62.zip(19 games of 98)