Match Masters-Candidates to masters- Moscow 1961

Candidates:

Lepeshkin V.

Petriaev V.

Kuntsevich A.

Arseniev V.

Shabanov Y.

Barsky B.

Results

Masters:

Antoshin V.

8.5 of 12

Ravinsky G.

8.0

Ljublinsky V.

7.5

Vasilchuk Y.

7.0

Korzin V.

7.0

Yudovich M.(jr)

6.5

7.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.5


database of games in PGN format moscoa61.zip(25 games of 72)