Match Masters-Candidates to masters- Kiev 1960

Masters:

Ljublinsky V.

Shamkovich L.

Bannik A.

Zyrakhov V.

Gusev Y.

Roizman A.

Usachyi M.

Results

Candidates to masters

Grigorian K.

1 0

0 0

1/2 1/2

0 0

0 0

1 0

1/2 1

4.5(of 14)

Litvinov V.

0 0

0 0

1/2 0

1/2 0

1 1/2

1/2 1/2

1 0

4.5

Zotkin Y.

0 0

1/2 1/2

0 0

1/2 0

0 0

0 1/2

1 0

3.0

Rosenberg S.

0 0

0 0

0 0

1/2 1/2

1/2 0

1/2 0

1/2 1/2

3.0

Melnichuk

0 0

0 0

0 0

1/2 0

1/2 0

1/2 1/2

0 1/2

2.5

Terentiev V.

0 0

0 0

0 1/2

1/2 1/2

1 0

0 0

0 0

2.5

Pavlenko O.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1/2

0 1/2

1 0

2.0

masters:

13.0

13.0

12.0

10.5

10.0

9.5

8.0


Shahmaty v SSSR 10-1960 306p
database of games in PGN format kiev60.zip(15 games of 98)