Match Masters-Candidates to Masters 55:43- Frunze 1959

Candidates to Masters:

Ustinov G.

Goliak I.

Grushevsky A.

Katalymov B.

Slepoi I.

Govbinder M.

Karadzhaev

Results

Masters:

Nezhmetdinov R.

12.0

Bastrikov G.

10.0

Ilivitzky G.

9.5

Mukhitdinov M.

9.5

Soloviov V.

6.0

Bykov V.

5.5

Sorokin

2.5

9.0

6.5

6.5

6.5

6.5

5.0

3.0


database of games in PGN format frunze59.zip(16 games of 98)