Championship of Kiev- 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Lipnitsky I.

*

11.0

2

Shianovsky V.

*

10.0

3

Gufeld E.

*

9.5

4

Khavin A.

*

9.5

5

Zamikhovsky A.

*

8.5

6

Kostiuchenko A.

*

8.5

7

Ratner B.

*

8.5

8

Usachyi M.

*

8.5

9

Kofman A.

*

8.0

10

Kurass Y.

*

8.0

11

Pogrebyssky I.

*

8.0

12

Poliak E.

*

7.5

13

Nikolaevsky Y.

*

5.5

14

Staroverov

*

3.5

15

Knizhnik

*

3.0

16

Gershman S.

*

2.5


Shahmatnyj Bulleten 7-1956
database of games in PGN format ch_kie56.zip(26 games of 120)