Championship of Dnepropetrovsk- 1948

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Skotorenko V.

*

11.5

2

Vlasov

*

.

3

Schitov

*

.

4

Kunin V.

*

.

5

Rostovtsev Y.

*

.

6

Elinsky

*

.

7

Gvai

*

.

8

Litvinov

*

.

9

Kalianov L.

*

.

10

Shabalin

*

.

11

Shpits

*

.

12

Vainblat E.

*

.

13

Kolodny

*

.

14

Muntian

*

.

15

Lipkin Y.

*

.

16

Andreev

*

.


Base Ukraine XX century
database of games in PGN format ch_dne48.zip(15 games of 120)