Championship of Voronezh- 1944

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Zhukhovitsky S.

*

.(off contest)

2

Sinozersky

*

.

3

Andreev

*

.

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 100 page
database of games in PGN format ch_vor44.zip( games of 91???)