Championship of Ural Region- Sverdlovsk 15-31.3.1930

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Bautin N.-Nizhny Novgorod

*

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1

1

8.5

2

Barsov-Sverdlovsk

1/2

*

0

0

1

1

1

1/2

1

1

1

1

8.0

3

Rokhlin Y.-Leningrad

1/2

1

*

1/2

1/2

1

0

1

1

1

1

1/2

8.0(off contest)

4

Drozzhilov-Tagil

0

1

1/2

*

0

1/2

0

1

1

1

1/2

1

6.5

5

Kiselev-Sverdlovsk

1/2

0

1/2

1

*

0

1/2

1

1

1

1

0

6.5

6

Kozhevnikov-Perm

1/2

0

0

1/2

1

*

1

1/2

1/2

1

1

1/2

6.5

7

Dokshitsky-Kizel

0

0

1

1

1/2

0

*

1

0

0

1

1

5.5

8

Lebedev-Sverdlovsk

1/2

1/2

0

0

0

1/2

0

*

1

0

1

1

4.5

9

Tyrin-Sverdlovsk

0

0

0

0

0

1/2

1

0

*

1

1/2

1

4.0

10

Kuznetsov-Chrliabinsk

0

0

0

0

0

0

1

1

0

*

0

1

3.0

11

Rozhentsov-Sarapul

0

0

0

1/2

0

0

0

0

1/2

1

*

1

3.0

12

Briuggen-Tiumen

0

0

1/2

0

1

1/2

0

0

0

0

0

*

2.0


64 11-1930 170 page
database of games in PGN format ch_ura30.zip(games of 66)