Championship of Ivanovo-Voznezensk Region- 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Kan I.-Moscow

*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.0

2

Zhurko G.-Ivano-Voznesensk

0

*

0

1

1

1

1/2

1

1

0

1

6.5

3

Rybakov P.-Ivano-Voznesensk

0

1

*

0

0

1/2

1

1

1

1

1

6.5

4

Karelin-Yakovlevsk

0

0

1

*

0

1/2

1

1

0

1

1

5.5

5

Kolosov-Shuya

0

0

1

1

*

1/2

0

0

1

1

1

5.5

6

Zhinkin-Shuya

0

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

1

5.0

7

Krasilnikov-Ivano-Voznesensk

0

1/2

0

0

1

1/2

*

0

1

1

1

5.0

8

Girshfeld-Ivano-Voznesensk

0

0

0

0

1

1/2

1

*

0

0

1

3.5

9

Iljinsky-Ivano-Voznesensk

0

0

0

1

0

1/2

0

1

*

1/2

1/2

3.5

10

Sokolov-Yurievetz

0

1

0

0

0

0

0

1

1/2

*

1

3.5

11

Zaletov-Ivano-Voznesensk

0

0

0

0

0

0

0

0

1/2

0

*

0.5


Play-off: Zhurko G.-Rybakov P. 1 1 1 1/2 3.5:0.5
Shahmaty 9-1928 200 page,64 18-1928 13 page
database of games in PGN format ch_ivr28.zip(2 games of 59)