Championship of Central Industrial Region- Nizhny Novgorod 10-23.6.1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Grigoriev N.-Moscow(off contest)

*

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

10.0

2

Popov M.-Tver

0

*

1/2

1

1

0

1

1

1

1

1

1/2

8.0

3

Bautin N.-Nizhny Novgorod

0

1/2

*

0

1

1/2

1/2

1

1

1/2

1/2

1

6.5

4

Milovsky D.-Nizhny Novgorod

0

0

1

*

0

1

1

0

1

1

1/2

1

6.5

5

Egorov Y.-Nizhny Novgorod

1

0

0

1

*

0

1

1/2

0

1/2

1

1

6.0

6

Romanov M.-Vladimir

0

1

1/2

0

1

*

1

1

1

0

0

0

5.5

7

Kostrov N.-Yaroslavl

0

0

1/2

0

0

0

*

1

1

1

-

1

4.5

8

Bauman A.-Nizhny Novgorod

0

0

0

1

1/2

0

0

*

1/2

0

1

1

4.0

9

Zhurko G.-Ivanovo-Voznesensk

0

0

0

0

1

0

0

1/2

*

1

1/2

1

4.0

10

Chizhov N.-Ivanovo-Voznesensk

0

0

1/2

0

1/2

1

0

1

0

*

1

0

4.0

11

Krasilnikov L.-Nizhny Novgorod

0

0

1/2

1/2

0

1

+

0

0

1/2

*

0

3.5

12

Davydov V.-Nizhny Novgorod

0

1/2

0

0

1

0

0

0

0

1

1

*

3.5


Shahmaty 7-1928 156 page
database of games in PGN format ch_cir28.zip(1 games of 66)