Championship of Odessa- 1909

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

List P.

****

1 1 0 1

0 0 0 1

0 1/2 1 1

1 1 1 1

0 0 + +

12.5

2

Stratonovich A.

0 0 1 0

****

1 1 0 1/2

1 1 0 1

1 1 0 1

+ 0 0 +

11.5

3

Inge G.

1 1 1 0

0 0 1 1/2

****

0 1 0 0

1 1 0 1

0 0 + +

10.5

4

Loran N.

1 1/2 0 0

0 0 1 0

1 0 1 1

****

1 0 1 -

0 1/2 1 +

10.0

5

Gitterman V.

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 1 0 +

****

1 1 + +

8.0

6

Vladimirov V.

1 1 - -

- 1 1 -

1 1 - -

1 1/2 0 -

0 0 - -

****

7.5


Kogan M. Chess history of USSR,1938 138 page
Tkachenko Shahmatnaya zhemchuzhina u morya,2013 13 page
Shahmatnoe Obozrenie 1-4-1909 87 page
database of games in PGN format ch_ode09.zip(1 games of 51)