Tournament at Kolenko's flat- St.Petersburg 1903(Main)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Znosko-Borovsky E.

*

1

1

1

0

1

0

1

1

1/2

1

+

8.5

2

Zeibot I.

0

*

1/2

0

1

1

1

1

1

1/2

1

+

8.0

3

Schiffers E.

0

1/2

*

1

1

0

1

1

1

0

1

+

7.5

4

Maliutin B.

0

1

0

*

1

1

1

1

0

1

0

+

7.0

5

Liutze V.

1

0

0

0

*

1

1/2

1

1/2

1/2

1

+

6.5

6

Zybin I.

0

0

1

0

0

*

1

1

1

0

1

1

6.0

7

Tabunshchikov V.

1

0

0

0

1/2

0

*

0

1

1

1

+

5.5

8

Karpov V.

0

0

0

0

0

0

1

*

1

1

1

+

5.0

9

Kolenko B.

0

0

0

1

1/2

0

0

0

*

+

1

+

4.5

10

Shabsky K.

1/2

1/2

1

0

1/2

1

0

0

-

*

0

+

4.5

11

Urusov N.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

*

1

3.0

12

Velikhov A.

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

*

0.0

Tournament at Kolenko's flat- St.Petersburg 1903(Secondary)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Talvik E.

*

9.5

2

Chepurnov V.

*

9.0

3

Znosko-Borovsky S.

*

8.0

4

Shmyrin G.

*

7.5

5

Znosko-Borovsky N.

*

6.5

6

Bazarov A.

*

.

7

Gancheliv V.

*

.

8

Krogius V.

*

.

9

Lvov A.

*

.

10

Omeliansky A.

*

.

11

Skabichevsky A.

*

.

12

Shvab K.

*

.


Shahmatnyj zhurnal 2-3-1903
Shahmatnoe Obozrenie 58(4)-1903 143 page
database of games in PGN format peterd03.zip(games of 121)