Championship of Lodz- 1899

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Janowski H.

*

.

2

Rozenblat

*

.

3

Abkin V.

*

.

4

Grawe M.

*

.

5

Veinraikh

*

.

6

Rabinovich

*

.

7

Dantsiger

*

.

8

Rusynov

*

.

9

Pilikovsky

*

.

10

Prekhner

*

.


Berdichevsky I. Evreiskaya entsiklopedia,2016 76 page
database of games in PGN format ch_lod99.zip( games of 45???)