Match Moscow-St.Petersburg(seniors) 20:20- Moscow 13-14.5.1997

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

St.Petersburg

1 ROUND

2 ROUND

Suetin A.

1/2

1/2

Taimanov M.

1/2

1/2

Khasin A.

Osnos V.

Frumson Y.

1

1

Stoliar E.

0

0

Belavenets L.

1

1

0

0

Leonidov V.

0

0

Khavsky S.

1

1

Minakov Y.

1

Aizenshtadt I.

0

0

0

Sardarov E.

1

1

0

Nikolaev V.

1

0

Botkin V.

1

Arkhangelsky B.

0

Kudinov I.

1


64 5-1997 40 page
database of games in PGN format molese97.zip(3 games of 40)