Match "Poliot"-"T.Petrosian Chess Club" 6.5:5.5- 1991

Poliot

1 ROUND

2 ROUND

Chess Club

1 ROUND

2 ROUND

Sveshnikov E.

1

1/2

Bareev E.

0

1/2

Dvoirys S.

1/2

1/2

Balashov Y.

1/2

1/2

Kharlov A.

1

0

Smagin S.

0

1

Shcherbakov R.

0

1

Krasenkov M.

1

0

Meister Y.

1

1

Glek I./Vorotnikov V.

0

0

Bashkov V.

0

0

Maliutin E./Yuferov S.

1

1


64 2-1992 5 page
database of games in PGN format polpet91.zip(12 games of 12)