Match Leningrad-Moscow-45:35 Leningrad October 1989

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smagin S

0

1

Taimanov M.

1

0

Piskov Y.

1

0

Yudasin L.

0

1

Kimelfeld R.

1

0

Barkovsky E.

0

1

Yanvarjov I.

0

1/2

Ionov S(*).

1

1/2

Zviagintsev B.

1

0

Shterengas V.

0

1

Kislov M.

0

1

Solozhenkin E.

1

0

Yagupov

0

0

Agrest E.

1

1

Deev A.

0

0

Lukin A.

1

1

0

0

Shushpanov V.

1

1

0

0

Kibrik T.

1

1

Kozlov V.N.

1

1

Maslov Y.

0

0

Mitenkov A.

1

1

Monin N.

0

0

Gagarin V.

0

Alenkin A.

1

Donchenko A.

0

Ivanov S.

1

Zotkin Y.

0

Shashin A.

1

Gruzman B.

0

Varlamov V.

1

Menshikova L.

0

Bystriakova E.

1

Aliautdinova M.

0

Florova O.

1

Shur Z.


*-in 2 round played P.Svidler

database of games in PGN format moslen89.zip(22 games of 80)