Match Moscow region chess club-"CSCA"(Sofia) 8.5:3.5- Protvino April 1989

MRCC

1 ROUND

2 ROUND

CSCA

1 ROUND

2 ROUND

Dolmatov S.

1

1/2

Georgiev Kir.

0

1/2

Razuvaev Y.

1/2

1/2

Inkev V.

1/2

1/2

Kaidanov G.

1/2

1

Kolev

1/2

0

Tseitlin Mikh.

1

1/2

Grigorov

0

1/2

Arkhipov S./Glatman V.

1

0

Dimitrov

0

1

Belov I./Khenkin I.

1

1

Tsvetkov/Krezhov

0

0


Shahmanyj Biulletenj 8-1989 29 page
database of games in PGN format mcccsc89.zip(12 games of 12)