Match Leningrad-Moscow 39.5:40.5- Leningrad 24-25.10.1987

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Taimanov M.

0

1/2

Balashov Y.

1

1/2

Kochyev A.

1:1

Krasenkov M.

Yudasin L.

1/2

1/2

Zlotnik B.

1/2

1/2

Lukin A.

1

1/2

Piskov Y.

0

1/2

Vorotnikov V.

1:1

Kremenietsky A.

Osnos V.

1:1

Bykhovsky Av.

Cherepkov A.

1:1

Baikov V.

Ionov S.

1

1/2

Ivanenko S.

0

1/2

Ivanov S.

1:1

Yanvarev I.

Shashin A.

1

1

Deev A.

0

0

Agapov K.

1

1/2

Vulfson V.

0

1/2

Komarov D.

0

1/2

Bukhtin V.

1

1/2

Nepomniashchij M.

1:1

Zotkin Y.

Faibisovich V.

1

1/2

Naivelt M.

0

1/2

Vladimirov B.

1:1

Grabuzov S.

Yuneev A.

1

1

Baryshev V.

0

0

Barkovsky E.

1:1

Rosenberg S.

Krutiansky A.

1:1

Gagarin V.

Shishmarev V.

1/2

0

Koifman I.

1/2

1

Varlamov V.

1

0

Dragomaretzky E.

0

1

Korelov A.

1:1

Frog I.

Alenkin A.

1/2

1

Losev D.

1/2

0

Novikov M.

0

0

Kogan I.

1

1*

Mukhin G.

1

1/2

Salov S.

0

1/2

Kiselev M.

1:1

Alexeev A.

Zernitzky D.

1:1

Tataev M.

Frolov Y.

1**

0

Tsarev V.

0

1

Praslov A.

1

1

Notkin M.

0

0

Maslov V.

0

1/2***

Cheremisin F.

1

1/2

Sokolin L.

1/2

0

Umansky V.

1/2

1

Shterengas V.

1

0

Tetiushkin S.

0

1

Petelin A.

1/2

0

Braslavsky A.

1/2

1

Yudasina I.

1:1

Fatalibekova E.

Sitnikova N.

1/2

0

Strutinskaya G.

1/2

1

Aseeva M.

1:1

Kiseleva N.

Bishard E.

1:1

Medianikova N.

Pesigina I.

0

0

Grabuzova T.

1

1

Bazhina E.

1:1

Belavenetz L.

Leushkina K.

1:1

Tverskaya Y.

Kibrik T.

0

0

Badalova T.

1

1


*- played E.Shekhtman **- played O.Yevdokimov ***- played A.Ivanov

database of games in PGN format moslen87.zip(15 games of 80)