Match Leningrad-Moscow 42.5:37.5- Moscow November 1986

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Taimanov M.

1/2

1/2

Balashov Y.

1/2

1/2

Aseev K.

0

1

Smagin S.

1

0

Osnos V.

0

1

Dokhoian Y.

1

0

Vorotnikov V.

1

1

Bykhovsky An.

0

0*

Polovodin I.

1

1/2

Glek I.

0

1/2**

Lukin A.

1/2

1

Gorelov S.

1/2

0***

Cherepkov A.

1/2

1/2

Zlotnik B.

1/2

1/2****

Solozhenkin E.

0

1/2

Bykhovsky Av.

1

1/2

Ionov S.

1/2

1/2

Kremenietsky A.

1/2

1/2

Ivanov S.

0

1

Piskov Y.

1

0

Shashin A.

1/2

1/2

Berkovich M.

1/2

1/2*****

Agapov K.

1

1/2

Kozlov V.N.

0

1/2

Nepomniashchij M.

1

1

Rosenberg S.

0

0

Monin M.

1

0

Yanvarev I.

0

1

Krutiansky A.

1/2

1/2

Baikov V.

1/2

1/2

Yuneev A.

0

1

Naivelt M.

1

0

Komarov V.

1/2

0

Grabuzov S.

1/2

1

Varlamov V.

1/2

1

Vulfson V.

1/2

0

Faibisovich V.

1

0

Ivanenko S.

0

1

Ryzhkov Y.

0

0

Popa V.

1

1

Barkovsky E.

1

1

Morgulev A.

0

0

Liavdansky V.

0

1

Losev D.

1

0

Zernitzky D.

1

0

Dragomaretzky E.

0

1

Goberman B.

1/2

1/2

Gagarin V.

1/2

1/2

Mukhin G.

0

1/2

Zotkin Y.

1

1/2

Izmakin A.

0

0

Salov S.

1

1

Lutovinov A.

1/2

1/2

Alexeev A.

1/2

1/2

Praslov A.

1/2

1/2

Goldin V.

1/2

1/2

Maslov V.

1

1/2

Chuchelov V.

0

1/2******

Shterengas V.

1/2

1

Lensky I.

1/2

0

Yevdokimov V.

1/2

1

Notkin M.

1/2

0

Sokolin L.

1/2

1

Barsky A.

1/2

0

Rubtsova T.

1/2

1/2

Fatalibekova E.

1/2

1/2

Sitnikova N.

1/2

1/2

Lukina T.

1/2

1/2

Bystriakova E.

1

1

Zaitseva M.

0

0

Yudasina I.

0

0

Kiseleva N.

1

1

Aseeva M.

1/2

0

Kuzmina S.

1/2

1

Bishard E.

1/2

1/2

Belavenetz L.

1/2

1/2

Pesigina I.

1/2

0

Sternina V.

1/2

1*******

Bazhina E.

0

1********

Tverskaja Y.

1

0


*- played V.Fedorov **- played V.Yurkov ***- played S.Janovsky ****- played S.Kishnev *****- played S.Veselovsky ******- played R.Kimmelfeld *******- played G.Strutinskaya ********- played G.Gipshtein

database of games in PGN format moslen86.zip(18 games of 80)