Match Leningrad-Moscow(Trade Union teams) 44:36- Leningrad 1-3.5.1985

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Taimanov M.

1

1/2

Averbakh Y.

0

1/2

Kochyev A.

1/2

1/2

Sokolov A.

1/2

1/2

Salov V.

1

1/2

Gulko B.

0

1/2

Yudasin L.

1/2

1/2

Suetin A.

1/2

1/2

Aseev K.

1/2

1/2

Smagin S.

1/2

1/2

Khalifman A.

1/2

1/2

Glek I.

1/2

1/2

Vorotnikov V.

0

0

Andrianov N.

1

1

Polovodin I.

1/2

1/2

Kremenietsky A.

1/2

1/2

Lukin A.

1

1/2

Baikov V.

0

1/2

Osnos V.

1

1/2

Dragomaretzky E.

0

1/2

Cherepkov A.

1

1/2

Donchenko A.

0

1/2

Ionov S.

1

1/2

Krasenkov M.

0

1/2

Shashin A.

0

1

Losev D.

1

0

Agapov K.

1/2

1/2

Kimmelfeld R.

1/2

1/2

Varlamov V.

1/2

1/2

Alexeev A.

1/2

1/2

Ivanov S.

1/2

1/2

Berkovich M.

1/2

1/2

Yuneev A.

1/2

1/2

Zlochevsky A.

1/2

1/2

Nepomniashchiy M.

1/2

1/2

Vulfson V.

1/2

1/2

Krutiansky A.

1/2

1/2

Bukhtin V.

1/2

1/2

Faibisovich V.

1/2

1/2

Bitman A.

1/2

1/2

Barkovsky E.

0

1/2

Zotkin Y.

1

1/2

Fedorov V.

1

1/2

Gagarin V.

0

1/2

Monin M.

1/2

1/2

Yudovich M.(j)

1/2

1/2

Ryzhkov Y.

1/2

1/2

Salov S.

1/2

1/2

Safarov Y.

1/2

1/2

Gavrilov N.

1/2

1/2

Korelov A.

1

1/2

Leonidov V.

0

1/2

Ivanov V.

1

1/2

Koifman I.

0

1/2

Alenkin A.

1/2

1/2*

Yandemirov V.

1/2

1/2

Blekhtsin I.

1/2

1/2

Piskov Y.

1/2

1/2

Frolov Y.

1/2

1/2

Sokolov S.

1/2

1/2

Mukhin G.

1

0

Frog I.

0

1

Praslov A.

1

1**

Naivelt M.

0

0

Sitnikova N.

1

0

Eruslanova I.

0

1

Aseeva M.

1/2

1/2

Strutinskaya G.

1/2

1/2

Yudasina I.

1/2

1

Zaitseva M.

1/2

0

Bishard E.

1/2

1/2

Belavenetz L.

1/2

1/2

Bystriakova E.

1

1

Yuneeva N.

0

0

Bazhina E.

0

1/2

Tverskaya Y.

1

1/2

Kovaleva A.

1/2

0

Khorkova E.

1/2

1

Dementieva I.

0

1/2***

Umanskaya I.

1

1/2


*- played E.Solozhenkin **- played V.Shterengas ***- played L.Sherikh
64 12-1985 p3
database of games in PGN format moslen85.zip(23 games of 80)