Match "Trud"-"Spartakus"(Hungary) 7:5- Lvov 21-23.3.1984

Trud

1 ROUND

2 ROUND

Spartakus

1 ROUND

2 ROUND

Beliavsky A.

1

0

Pinter J.

0

1

Tal M.

0

1/2

Csom I.

1

1/2

Dorfman I.

1/2

1/2

Farago I.

1/2

1/2

Bagirov V./Sokolov A.

1/2

1

Schneider A.

1/2

0

Mikhalchishin A.

1/2

1/2

Lukacz P.

1/2

1/2

Cseshkovsky V.

1

1

Czerna L.

0

0


64 10-1984 18 page
database of games in PGN format truspa84.zip(12 games of 12)