Match Leningrad-Moscow- Moscow 7-9,11.11.1984

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.(*)

1/2

1/2

Taimanov M.

1/2

1/2

Sokolov A.

1/2

1/2

Kochyev A.

1/2

1/2

Gulko B.

1/2

1/2

Yudasin L.

1/2

1/2

Dvorietzky M.

1

0

Aseev K.

0

1

Gorelov S.

1/2

1/2

Lukin A.

1/2

1/2

Smagin S.

1/2

1/2

Osnos V.

1/2

1/2

Glek I.

0

0

Vorotnikov V.

1

1

Bareev E.

1/2

1/2

Polovodin I.

1/2

1/2

Andrianov N.

1/2

1/2

Ionov S.

1/2

1/2

Kishnev S.

1

1/2

Agapov K.

0

1/2

Bykhovsky Av.

0

0

Shashin A.

1

1

Baikov V.

1/2

1/2

Krutiansky A.

1/2

1/2

Dragomaretzky E.

1/2

1

Ivanov S.

1/2

0

Donchenko A.

0

1/2

Yuneev A.

1

1/2

Veselovsky S.

1/2

1/2

Varlamov V.

1/2

1/2

Belov I.

1

1/2

Faibisovich V.

0

1/2

Losev D.

1/2

1

Alenkin A.

1/2

0

Zotkin Y.

1/2

1/2

Safarov Y.

1/2

1/2

Yudovich M.(j)

0

0

Barkovsky E.

1

1

Vulfson V.

1

1/2

Ivanov V.

0

1/2

Bitman A.

1/2

1/2

Ryzhkov Y.

1/2

1/2

Krasenkov M.

1

1/2

Zarubin O.

0

1/2

Rosenberg S.

1/2

1/2

Fedorov V.

1/2

1/2

Janovsky S.

0

1

Mukhin G.

1

0

Cheremisin F.

1

1

Ioffe A.

0

0

Fedorov V.

1

0

Dommes V.

0

1

Salov S.

1

1

Monin N.

0

0

Gagarin V.

1/2

1/2

Frolov Y.

1/2

1/2

Piskov Y.

1

1

Khropov B.

0

0

Yandemirov V

0

1

Solozhenkin E.

1

0

Shipov S.

1/2

1

Medvedev A.

1/2

0

Burlov V.

0

0

Traito K.

1

1

Fatalibekova E.

1/2

1/2

Sitnikova N.

1/2

1/2

Eruslanova I.

1

0

Bystriakova E.

0

1

Zaitseva M.

1

0

Aseeva M.

0

1

Strutinskaya G.

1

1/2

Yudasina I.

0

1/2

Belavenetz L.

1/2

1/2

Bishard E.

1/2

1/2

Kuzmina S.

1

0

Mednikova S.

0

1

Sternina V.

1/2

1/2

Bazhina E.

1/2

1/2

Kholmogorova S.

1/2

1

Sherikh L.

1/2

0


*-in 1 round played An.Bykhovsky

database of games in PGN format moslen84.zip(27 games of 80)
Hosted by uCoz