Match USSR-Yugoslavia- Odessa 11-20.11.1975 20:16

Yugoslavia:

Kovacevic V.

Ivkov B.

Ostojic P.

Velimirovic D.

Gligoric S.

Vukic M.

Results

USSR:

Tukmakov V.

1

1/2

1

0

0

1/2

3.0

Gufeld E.

1

1/2

1-**

0-*

1/2

0

3.0(5)

Romanishin O.

1/2

1/2

1

0

1

1/2

3.5

Suetin A.

1/2

1/2-**

1/2

1

1-*

1/2

3.0(5)

Alburt L.

1/2-**

1/2

1

1/2

1/2

1/2-*

3.0(5)

Vaganian R.

1

1/2

1/2-*-**

0-*

0

1

2.5(4)

1.0(5)

2.5(5)

0.5(4)

4.5(6)

3.0(6)

3.0(6)


*-played Kholmov R.(2.0 from 5), **- played D.Rajkovic(1.5 from 4)

database of games in PGN format ursyug75.zip(36 of 36)
Hosted by uCoz