Match Kazakhstan-Latvia- Yurmala 25-29.11.1974

1R

2R

3R

P

Latvia

Board

Kazakhstan

P

1R

2R

3R

1/2

1/2

0-*

1.0

Gipslis A./*-Vitolinsh A.

1

Mukhin M.

2.0

1/2

1/2

1

1

1/2

1

2.5

Klovans J.

2

Vladimirov E.

0.5

0

1/2

0

0

1/2

1

1.5

Petkevich J.

3

Anetbaev B.

1.5

1

1/2

0

1/2

1

1

2.5

Gutman L.

4

Siniavsky A.

0.5

1/2

0

0

1/2

1/2

1/2

1.5

Shmits A.

5

Nikitin Y.

1.5

1/2

1/2

1/2

1/2

0

0

0.5

Kivlans I.

6

Katalymov B.

2.5

1/2

1

1

1/2

0

1/2-*

1.0

Lanka Z.

7

Noskov A.

2.0

1/2

1

1/2

1/2

0-*

1/2

1.0

Levchenkov V./*-Vitolinsh A.

8

Seredenko

2.0

1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

1.0

Rozhlapa

9

Muslimova A./*-Matveeva

2.0

1/2

1/2

1-*

1

1

1/2

2.5

Klovane

10

Matveeva/*-Yakovleva

0.5

0

0

1/2-*

1

1

-

2.0

Ozola A.

11

Yakovleva

0.0

0

0

-

0

1

1

2.0

Berzinya I.

12

Zhivaeva

1.0

1

0

0

6.5

6.5

6

19.0

Total

result

16.0

5.5

5.5

5


database of games in PGN format kazlat74.zip(6 games of 35)