Match Kharkov-Rostov 12:12 Rostov 1969

1R

2R

Kharkov

RK

1R

2R

Rostov

1

Savon V.

1

0

Zhukhovitsky S.


64 5-1969 10 page
database of games in PGN format harros69.zip(1 games of 24)