Match Moscow-Prague Moscow 23-27.4.1968

1R

2R

Moscow

RK

1R

2R

Bucharest

1/2

1/2

Bronstein D.

1

1/2

1/2

Hort V.

1/2

0

Vasiukov E.

2

1/2

1

Kavalek L.

1/2

1

Kholmov R.

3

1/2

0

Jansa V.

1

0

Simagin V.

4

0

1

Smejkal J.

1/2

1/2

Shamkovich L.

5

1/2

1/2

Janata M.

1

1/2

Liberzon V.

6

0

1/2

Novak E.

1

1

Volovich A.

7

0

0

Marshalek J.

1/2

1

Razuvaev Y.

8

1/2

0

Pribyl J.

0

1

Balashov Y.

9

1

0

Alster L.

0

1/2

Ageichenko G./Zaitsev I.

10

1

1/2

Kupka S.

1

1

Kushnir A.

11

0

0

Malipetrova J.

13.5

Total

results

8.5


database of games in PGN format mospra68.zip(19 games of 22)