Match MGU-"Zrvena Zvezda" Moscow July 1968

1R

2R

MGU

RK

1R

2R

Leupzig

1/2

1/2

Zaitsev I.

1

1/2

1/2

Messing H.

1

1/2

Gulko B.

2

0

1/2

Bradvarevic A.

1

Estrin Y.

3

0

Cvetkovic S.

Roshal A.

4

Pavlovic S.

Dvoretzky M.

5

Despotovic M.

Gik E./Ryvkin

6

Keserovic M.

Bitman A.

7

Vuruna M.

Remizov Y.

8

Rakic B.

Konopleva N.

9

Iovanovic R.

Melnik G.

10

Iovanovic G.

6

6

Total

results

4

4


Shahmatnaya Moskva 19-1968 3 page
database of games in PGN format mgutsz68.zip(3 games of 20)