Match Moscow-Leningrad Leningrad 7-9.5.1967

1R

2R

Moscow

RK

1R

2R

Leningrad

1

1

Smyslov V.

1

0

0

Korchnoi V.

1/2

0

Bronstein D.

2

1/2

1

Furman S.

1/2

1/2

Averbakh Y.

3

1/2

1/2

Osnos V.

1

1/2

Kholmov R.

4

0

1/2

Vladimirov B.

1

1

Vasiukov E.

5

0

0

Ruban E.

1

1

Liberzon V.

6

0

0

Faibisovich V.

1

1

Gulko B.

7

0

0

Ivanov I./Vorotnikov V.

1

1/2

Kushnir A.

8

0

1/2

Volpert L.

1

1/2

Konopleva

9

0

1/2

Medianikova N.,Bishard

1

1

Fatalibekova E.

10

0

0

Gerasimova

1

1

Makarichev S.

1

0

0

Nepomnishay M.

0

1

Kozlov V.

2

1

0

Haikin

1

1

Arbakov V.

3

0

0

Ioffe A.

1

0

Berkovich M.

4

0

1

Orlov

1

1/2

Mikhailov

5

0

1/2

Paikin

0

1

Veselovsky S.

6

1

0

Pukshansky M.

1/2

0

Golovenkova

7

1/2

1

Danilova

1/2

0

Ostrovskaya M.

8

1/2

1

Levitina I.

25.5

Total

results

10.5


database of games in PGN format moslen67.zip(21 games of 36)
Hosted by uCoz