Match Ukraine-Belarus 13:9- Minsk 1966

1R

2R

P

Ukraine

Board

Belarus

P

1R

2R

1/2

1/2

1

Gufeld E.

1

Suetin A.

1

1/2

1/2

1/2

1

1.5

Sakharov Y.

2

Veresov G.

0.5

1/2

0

1

1

2.0

Nikolaevsky Y.

3

Roizman A.

0.0

0

0

1/2

1/2

1

Bannik A.

4

Shagalovich A.

1

1/2

1/2

0

1/2

0.5

Levin N.

5

Kupreichik V.

1.5

1

1/2

1

0

1

Kogan B.

6

Litvinov V.

1

0

1

1

1

2

Andreeva O.

7

Zvorykina K./Tsurefa

0

0

0

1

1/2

1.5

Spivak

8

Archakova

0.5

0

1/2

1/2

1/2

1

Podgaets M.

9

Dydyshko V.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

Sonkin

10

Shereshevsky M.

1

1/2

1/2

0

1/2

0.5

Ostriy

11

Khavinson

1.5

1

1/2

6.5

6.5

13

Total

result

9

4.5

4.5


database of games in PGN format ukrbel66.zip(1 games of 22)