Match Ukraine-Bulgaria 11:9 Kiev 18-21.5.1964

1R

2R

Ukraine

RK

1R

2R

Bulgaria

1/2

1/2

Bannik A.

1

1/2

1/2

Kolarov A.

1/2

1/2

Sakharov Y.

2

1/2

1/2

Popov L.

1

1/2

Yukhtman Y.

3

0

1/2

Bobotsov M.

1

0

Nikolaevsky Y.

4

0

1

Minev N.

1/2

1

Shijanovsky V.

5

1/2

0

Stefanov K.

1/2

1/2

Levin N.

6

1/2

1/2

Prahov V.

1/2

1/2

Berezhnoi V.

7

1/2

1/2

Bobekov R.

1/2

1/2

Zhidkov V.

8

1/2

1/2

Neikirkh O.

1

1/2

Idelchik L.

9

0

1/2

Ivanova A.

0

1/2

Andreeva O.

10

1

1/2

Todorova P.

11.0

Total

results

9.0


database of games in PGN format ukrbul64.zip(20 games of 20)