Match Uzbekistan-Latvia 6:14- Riga 1963

1R

2R

P

Uzbekistan

Board

Latvia

P

1R

2R

0

1/2

0.5

Mukhitdinov M.

1

Gipslis A./Kliavinsh Y.

1.5

1

1/2

0

1/2

0.5

Khasidovsky

2

Klovans J.

1.5

1

1/2

0

0

0

Mukhin E.

3

Zilber I.

2

1

1

1/2

1/2

1

Budarin

4

Peterson A.

1

1/2

1/2

1

1

2

Birbrager I.

5

Koblenc A.

0

0

0

1/2

0

0.5

Malinichev

6

Shmits A.

1.5

1/2

1

1/2

0

0.5

Kozuleeva

7

Nakhimovskaya Z./Ozolinja

1.5

1/2

1

0

1/2

0.5

Niazbekova

8

Rozhlapa V.

1.5

1

1/2

0

0

0

Pinchuk S.

9

Suslov

2

1

1

1/2

0

0.5

Artamonova

10

Ergle A.

1.5

1/2

1

3

3

6

Total

result

14

7

7


database of games in PGN format uzblat63.zip(1 games of 20)
Hosted by uCoz