Match Ukraine-Latvia 40.5:23.5- Kiev 1963

Ukraine:

Stein L.

Zurakhov V.

Bannik A.

Nikolaevsky Y.

Sakharov Y.

Levin N.

Shianovsky V.

Bukhover

Lazarev E.

Gufeld E.

Results

Latvia:

Gipslis A.

0 1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1

5.0-8

Kirillov V.

0

1/2

0

0

1/2

1/2

0

1/2

2.0-7

Vaskan U.

0

0

0

0

1/2

0

1

0

1.5-8

Zhuravliov V.

0

0

0

1/2

0

1/2

0

1.0-7

Kliavinsh Y.

1/2

0

1/2

1/2

0

0

1

0

3.0-8

Klovans J.

0

1/2

1

0

1

0

1

1/2

4.0-8

Peterson A.

1

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

4.0-8

Zilber I.

0

1/2

0

0

1

1/2

1/2

1

3.5-8

Zhuravliov N.

0

0.0-1

4.5-5

5.0-6

5.0-8

5.0-8

4.5-6

4.5-8

3.5-5

3.5-8

3.5-7

1.5-3


database of games in PGN format ukrlat63.zip(64 games of 64)