Match Belarus-Ukraine(Spartak) 7:13- Minsk 1962

1R

2R

P

Belarus

Board

Ukraine

P

1R

2R

1

0

1

Suetin A.

1

Bannik A.

1

0

1

1

Veresov G.

2

Nikolaevsky Y.

0

Sokolsky A.

3

Peltz R.

4

Abakarov D.

Shcherbitsky V.

5

Gershman S.

1

Nakhaenko V.

6

Kviatkovsky S.

0

Pronin V.

7

Platonov I.

1/2

Kabanov V.

8

Kotlerman S.

1/2

Pletiukhova L.

9

Yakir L.

10

Rubinchik A.


Shahmaty 13-1962 9 page,Shahmaty v SSSR 2-1962 54 page
database of games in PGN format ukbesp62.zip(3 games of 20)