Match Leningrad-Moscow 39.5:40.5- Leningrad 3-5.11.1962

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.

1/2

1/2

Spassky B.

1/2

1/2

Bronstein D.

1/2

1

Korchnoi V.

1/2

0

Averbakh Y.

1

1

Taimanov M.

0

0

Vasiukov E.

1/2

1/2

Tolush A.

1/2

1/2

Flohr S.

1/2

0

Furman S.

1/2

1

Shamkovich L.

0

0

Vladimirov B.

1

1

Aronin L.

0

1/2

Cherepkov A.

1

1/2

Khasin Ab.

0

1/2

Korelov A.

1

1/2

Ignatiev F.

1

1/2

Osnos V.

0

1/2

Liberzon V.

1

1

Artsukevich K.

0

0

Nikitin A.

1/2

1/2

Chekhover V.

1/2

1/2

Volovich A.

1/2

0

Reshko A.

1/2

1

Zaitsev I.

0

1/2

Geller A.

1

1/2

Bykhovsky A.

1/2

1/2

Byvshev V.

1/2

1/2

Zakharov I.

1/2

1/2

Stoliar E.

1/2

1/2

Bakulin N.

1/2

1

Khavsky S.

1/2

0

Estrin Y.

0

1

Ljavdansky B.

1

0

Chistiakov A.

1

1/2

Kondratiev P.

0

1/2

Yudovich M.(j)

1/2

1

Novotelnov N

1/2

0

Gusev Y.

1

1/2

Usov N.

0

1/2

Ravinsky G.

1/2

0

Aizenshtadt M.

1/2

1

Goldberg G.

0

1

Krutiansky A.

1

0

Panov V.

1/2

1/2

Rovner D.

1/2

1/2

Korzin V.

1/2

1/2

Aronson L.

1/2

1/2

Tomson A.

1/2

1

Rubel I.

1/2

0

Kuznetsov

1/2

1/2

Bykov V.

1/2

1/2

Ljublinsky V.

1

1/2

Shamaev L.

0

1/2

Jakhin R.

1

1/2

Faibisovich V.

0

1/2

Yurkov V.

1/2

1/2

Ketslakh

1/2

1/2

Khenkin V.

1

1/2

Chernikov O.

0

1/2

Chernykh V.

0

0

Beliavsky A.

1

1

Roshal A.

0

1

Karasev V.

1

0

Krasnov S.

0

0

Vinogradov

1

1

Buiakin

1/2

0

Rutman A.

1/2

1

Gurevich

1/2

1/2

Chepukaitis G.

1/2

1/2

Kushnir A.

1/2

1/2

Volpert L.

1/2

1/2

Ignatieva O.

0

0

Bishard E.

1

1

Rubtsova O.

0

1/2

Dmitrieva F.

1

1/2

Belavenetz L.

1/2

1

Esterkina R.

1/2

0

Katskova O.

1

1

Semenova

0

0


Shahmatnaya Moskva 22-1962 1p
database of games in PGN format moslen62.zip(25 games of 80)