Match Moscow-Leningrad(Dinamo) 14:10- Leningrad 14-16.1.1960

1R

2R

P

Moscow

Board

Leningrad

P

1R

2R

1

Bronstein D.

1

Klaman K.

0

1

Konstantinopolsky A.

2

Rutman A.

0

Livshin I.

3

Aleksandrovich

Bobolovich V.

4

Soritz

Velichko

5

Strogovich

Cherushev

6

Cherepanov

Golubev

7

Avtonomov

Lokhov

8

Pesochin

Kriuchkov

9

Struzhansky

Luss/Nikitin

10

Yudintsev

1

1

2

Ignatieva O.

11

Onokhova

0

0

Oberveltkhut

12

Orlova


27 chempionat SSSR 2-1960 4 page,Shahmatnaya Moskva 2-1960 4 page
database of games in PGN format moledi60.zip(1 games of 24)