Match Belarus-Moscow 7.5:10.5 Moscow 18-20.5.1959

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Belarus

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.

1/2

0

Boleslavsky I.

1/2

1

Petrosian T.

1/2

1/2

Suetin A.

1/2

1/2

Bronstein D.

1/2

1/2

Veresov G.

1/2

1/2

Averbakh Y.

1

1/2

Sokolsky A.

0

1/2

Ragozin V.

1/2

1/2

Shagalovich A.

1/2

1/2

Bakulin N.

1

1/2

Roizman A.

0

1/2

Voitsik N.

1/2

1/2

Chuvasheva

1/2

1/2

Kolotiy/Soprovskaya

1/2

1/2

Lychkovskaya

1/2

1/2

Kushnir A.

1

1

Archakova

0

0database of games in PGN format mosbel59.zip(8 games of 18)
Hosted by uCoz