Match Lithuania-Latvia 10.5:7.5 Vilnius 4-5.4.1959

Lithuania

1 ROUND

2 ROUND

Latvia

1 ROUND

2 ROUND

Kholmov R.

1

1/2

Tal M.

0

1/2

Mikenas V.

1/2

0

Gipslis A.

1/2

1

Vistinietzki I.

1/2

1/2

Koblenc A.

1/2

1/2

Maslov L.

1

1

Kliavinsh Y.

0

0

Chukaev E.

1

0

Peterson A.

0

1

Tomashunas

1/2

1/2

Shmit A.

1/2

1/2

Kartanaite

0

1/2

Nakhimovskaya Z.

1

1/2

Kaushilaite

1

1

Lauberte M.

0

0

1/2

1/2

Rozhlapa V.

1/2

1/2database of games in PGN format latlit59.zip(2 games of 18)
Hosted by uCoz