Match Leningrad-Moscow 40:40 Moscow 5-7.12.1958

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Smyslov V.

1/2

1/2

Spassky B.

1/2

1/2

Bronstein D.

1/2

1/2

Korchnoi V.

1/2

1/2

Averbakh Y.

0

1

Taimanov M.

1

0

Kotov A.

1/2

1/2

Tolush A.

1/2

1/2

Flohr S.

0

1/2

Bondarevsky I.

1

1/2

Lilienthal A.

1/2

0

Furman S.

1/2

1

Vasiukov E.

1

1

Rubel I.

0

0

Simagin V.

1/2

0

Byvshev V.

1/2

1

Alatortsev V.

0

1

Osnos V.

1

0

Panov V.

1/2

1

Kopylov N.

1/2

0

Nikitin A.

0

1

Cherepkov V.

1

0

Vasilchuk Y.(jr)

1

0

Kondratiev P.

0

1

Antoshin V./Anoshin G.

1

1

Rovner D.

0

0

Estrin Y.

0

0

Chekhover V.

1

1

Fridstein G.

0

1/2

Reshko A.

1

1/2

Goldberg G.

1

1

Bykov V.

0

0

Abramov L.

1/2

1/2

Batuev A.

1/2

1/2

Chistiakov A.

1/2

1/2

Kuzminykh E.

1/2

1/2

Moiseev O.

1

1/2

Shamayev L.

0

1/2

Ljublinsky V.

1

1/2

Kirillov V.

0

1/2

Zagoriansky A.

1/2

1/2

Krutiansky A.

1/2

1/2

Bonch-Osmolovsky M.

0

0

Shishkin A.

1

1

Gusev Y.

1

1/2

Aizenshtadt

0

1/2

Soloviov V.

1

0

Artsukevich V.

0

1

Muchnik H.

1

1

Zak V.

0

0

Vatnikov I.

1/2

0

Ljavdansky V.

1/2

1

Volovich A.

0

1/2

Korelov A.

1

1/2

Poliak A.

1/2

0

Geller A.

1/2

1

Beilin M.

0

0

Usov A.

1

1

Anoshin G.

1

1

Rovner Y.

0

0

Bykhovsky A.

0

0

Rutman A.

1

1

Liberzon V.

1

0

Kudinov

0

1

Cheremisin F.

1/2

1/2

Chernikov O.

1/2

1/2

Chaplinsky E.

1

0

Merkin

0

1

Kuznetsov

0

1

Zhuravliov

1

0

Katskova O.

1/2

1

Dmitrieva F.

1/2

0

Kolotiy N.

1

0

Grigorieva

0

1

Soprovskaya

1

0

Mikhailova

0

1

Krezberg

0

0

Esterkina R.

1

1

Chudova

1

1

Semenova

0

0database of games in PGN format moslen58.zip(33 games of 80)