Match Ukraine-Lithuania Vilnius 1957

Ukraine

1 ROUND

2 ROUND

Lithuania

1 ROUND

2 ROUND

Geller E.

1

0

Kholmov R.

0

1

Bannik A.

1

0

Mikenas V.

0

1

Zurakhov V.

1/2

1

Chukaev E.

1/2

0

Kots Y.

0

Vistinietzki I.

1

Shaianovsky V.

1

Barshauskas V.

0

Kogan E.

1

Ostrauskas M.

0

Romanovsky R.

1

Zelinsky Y.

0database of games in PGN format ukrlit.zip(10 games of ???)
Hosted by uCoz