Match Russia-Ukraine 22:18 Leningrad 1957

Russia

1 ROUND

2 ROUND

Ukraine

1 ROUND

2 ROUND

Taimanov M.

1/2

1/2

Geller E.

1/2

1/2

Furman S.

1

1/2

Bannik A.

0

1/2

Nezhmetdinov R.

0

1

Sakharov Y.

1

0

Vladimirov B.

0

1/2

Stein L.

1

1/2

Kotkov Y.

0

1/2

Usachy M.

1

1/2

Borisenko G.

0

0

Zurakhov V.

1

1

Shamkovich L.

1

1/2

Kots Y.

0

1/2

Lein A.

1/2

1/2

Romanovsky R.

1/2

1/2

Krogius N.

1/2

Shianovsky V.

1/2

Stoliar E.

0

1

Nikolaevsky Y.

1

0

Volpert L.

1/2

1

Vaisberg

1/2

0

Tikhomirova V.

1

Vitkovskaya

0

Borisenko V.

1

Malinova

0

Krokhina

1

0

Shadura

1

0

Gurfinkel

1

1

Kriukova

0

0database of games in PGN format rusukr57.zip(24 games of 40)
Hosted by uCoz