Match Rostov-on-Don-Kharkov 9:11 Rostov-on-Don 1955

Rostov-on-Don

1 ROUND

2 ROUND

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Knyshenko Y.

0

Serebrijsky A.

1

Ladyzhensky E.

0

Makarov A.

1Shahmaty v SSSR 9-1955 282 page
database of games in PGN format roshar55.zip(2 games of 20)